Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → Diplomové práce obhájené před 2005
iduzel: 13645
idvazba: 16340
šablona: stranka
čas: 20.10.2021 01:58:48
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce obhájené před 2005

2004

Baxa S.: Tepelné kapacity vybraných kalorimetrických standardů (školitel: Ing. Květoslav Růžička)
Francová M.: Můstková funkce v teorii integrálních rovnic (školitel: prof. Anatol Malijevský)
Sedláková Z.: Rovnováha pevná látka-kapalina v systémech s kyselinou octovou (školitel: Ing. Ivona Malijevská)

2003

Dreisetlová J. Studium fázové rovnováhy kapalina-kapalina v binárních systémech obsahujících 1,2-ethandiol (školitel: Ing. K. Řehák)
Gabrielová H. Elementární diagramy a viriální koeficienty systému tuhých koulí (školitel: prof. A. Malijevský, prof. S. Labík)
Habrdová K. Korelace mezi povrchovým napětím a aktivitou složky v objemové fázi pro velmi zředěné vodné roztoky neelektrolytů (školitel: doc. L. Bartovská)
Kuboňová M. Propustnost polymerních membrán pro směsi par organických látek (školitel: doc. M. Šípek, Ing. V. Hynek)
Stříteská L. Parciální molární objemy vybraných derivátů benzenu ve vodných roztocích při nekonečném zředění (školitel: Ing. L. Hnědkovský)

2002

Hendrich L.: Propustnost polymerních membrán pro plyny a páry organických látek (školitel: Ing. V.Hynek, doc. M. Šípek)
Charvátová H.:Kritická micelární koncentrace (školitel: doc. L. Bartovská)
Machková J.: Pervaporační dělení binárních směsí organických látek (školitel: Ing. V.Hynek, doc. M. Šípek)
Meistr V.: Meze použitelnosti některých modifikací Redlichovy-Kwongovy stavové rovnice pro čistou látku (školitel: doc. P. Voňka)
Morávek P.: Výpočet termodynamických vlastností a struktury směsí molekulárních tekutin pomocí Ornsteinovy-Zernikeho integrální rovnice (školitel: prof. S. Labík)

2001

Bohatá K.: Propustnost par organických látek a jejich směsí polymerními membránami (školitel: doc. M. Šípek)
Hujo T.: Řešení Orsteinovy-Zernekeho rovnice pro směsi molekulárních tekutin (školitel: prof. S. Labík)
Hynčica P.: Parciální molární objem derivátů benzenu ve vodě v širokém rozsahu teplot a tlaků (školitel: doc. I. Cibulka)
Rečková Z.: Studium fázové rovnováhy kapalina-kapalina v ternárních systémech nitromethan + voda + 1-alkanol (školitel: Ing. K. Řehák)
Rozbroj D.: Experimentální stanovení limitních aktivitních koeficientů ve směsích chlorovaných methanů s 1-alkanoly (školitel: Ing. P. Vrbka)
Ulmanová K.: Dynamika elementárních reakcí tvorby protonovaných molekul metodou rozptylu ve zkřížených paprscích částic (školitel: prof. Z. Herman)
Veverka J.: Studium existence fázové rovnováhy v binárních směsích tuhých koulí (školitel: prof. A. Malijevský)

2000

Bendová M.: Studium fázové rovnováhy kapalina-kapalina v ternárních systémech ftalát + voda + ethanol (školitel: Ing. K Řehák)
Bumba J.: Studium existence fázové rovnováhy tekutina-tekutina v binární směsi tuhých koulí (školitel: RNDr. J. Kolafa)
Dohányosová P.: Experimentální stanovení rozpustnosti hydrofobních látek ve vodě (školitel: Ing. D. Fenclová)
Dudková P.: Tlak nasycených par n-alkanolů - experimentální studie, příprava doporučených dat (školitel: doc. V. Růžička)
Fulem M.: Stanovení tepelných kapacit vybraných 1-alkanolů za zvýšených teplot a tlaků (školitel: Ing. K. Růžička)
Kováčiková J.: Korelace dat o stavovém chování tekutin pomocí Benderovy stavové rovnice (školitel: doc. I. Cibulka)
Slabová M.: Mezifázová a povrchová napětí konjugovaných fází v ternárních systémech s oblastí omezené mísitelnosti (školitel: doc. L. Bartovská)

1999

Odvárková I.: Výpočty chemického potenciálu tuhých disků pomocí Monte Carlo simulací školitel: doc. S. Labík)
Pasovský M.: Měření rovnováhy kapalina - pára metodou "head - space analysis" (školitel: doc. V. Dohnal)

1998

Abrman P.: Rovnováha pevná látka - kapalina v systému kyselina propionová - kyselina trifluoroctová (školitel: Ing. I. Malijevská)
Kšandová M.: Zpracování experimentálních dat o stavovém chování plynné fáze do formy stavové rovnice (školitel: doc. I. Cibulka)
Moravec J.: Výpočty chemických potenciálů systémů s přítažlivými silami metodou Monte Carlo (školitel: doc. S. Labík)
Šimečková M.: Počítačová studie třísložkové směsi tuhých koulí (školitel: prof. A. Malijevský)

1997

Friess K.: Stanovení transportních parametrů par organických látek v polymerních membranách (školitel: doc. M. Šípek, Ing. V. Hynek)
Hanzlíček M.: Parametrizace kvantově chemické metody MNDO/M (školitel: Ing. M. Bureš)
Kubíčková I.: Studium rozpustnosti dimethyl a diethylftalátu ve vodných systémech (školitel: Ing. K Řehák)
Kudělková L.: Testování přístroje pro měření rovnováh kapalina - pára (školitelé: doc. V. Dohnal, prof. J. Lovland)
Kolínová M.: Vysoce excitované rotační stavy triatomických molekul (školitel: Ing. V. Špirko)
Jedelský J.: Parciální molární objemy derivátů fenolu ve vodných roztocích (školitel: Ing. L. Hnědkovský)

1996

Beneš M.: Experimentální stanovení rozpustnosti vybraných nitrolátek ve vodě a jejich distribuce mezi vodu a vzduch (školitel doc. V. Dohnal)
Brachtl T.: Transportní parametry par organických látek v polymerech (školitel doc. M. Šípek)
Čenský M.: Simultánní korelace tlaku nasycených par a termálních veličin; aplikace pro skupinu rozvětvených alkoholů C3-C5 (školitel Ing. K. Růžička)
Frolík R.: Stanovení rozpustnosti dimethyletheru v dekanu (školitel doc. J. Matouš)
Gottmanová K.: Stanovení teplotní závislosti tepelných kapacit některých kapalných alkylacetátů (školitel doc. V. Svoboda)
Izák P.: Membránové dělení kapalných směsí organických látek (školitel doc. M. Šípek)
Jirásek V.: Výpočty chemického potenciálu čistých látek a směsí pomocí Monte Carlo simulací (školitel doc. S. Labík)
Pavelka V.: Fázová rovnováha kapalina - tuhá fáze v ternárním systemu NH4Al(SO4)2 - H2SO4 - H2O (školitel doc. M. Šípek)
Poživilová O.: Fázová rovnováha v systému polymerní membrána + binární organické směsi (školitel doc. L. Bartovská)
Roháč V.: Studium rovnovážných fyzikálně - chemických vlastností chlorbenzenu (školitel doc. V. Růžička)
Velebilová J.: Adsorpce z binárních směsí na adsorbentech typu zeolitů (školitel doc. L. Bartovská)

1995

Hovorka Š.: Experimentální stanovení distribuce halogenovaných kontaminantů mezi vodu a vzduch (školitel: doc. V. Dohnal)
Kašpárek M.: Dodatkový objem kapalných směsí alifatických aminů s vybranými členy homologické řady n-alkanů a cyklohexanem (školitel: doc. I. Cibulka)
Kašparová L.: Propustnost polymerních membrán pro páry organických látek (školitelé: doc. M. Šípek, Ing. V. Hynek)
Konetzná J.: Stanovení rozpustnosti vybraných organických látek ve vodě a vodných roztocích elektrolytů (školitel: prof. J. Novák)
Šišma R.: Posouzení termodynamické stability vybraných podvojných oxidů v systému Bi2O3-SrO-CaO-CuO (školitel: doc. P. Chuchvalec)
Wojnarová I.: Studium sorpce z kapalných systémů na polymerních membránách (školitelé: doc. L. Bartovská, doc. M. Šišková)

1994

Ucháč T.: Pervaporace - membránové dělení kapalných směsí (školitel: doc. M. Šípek)
Frydendal L.: Limiting activity coefficients at infinite dilution (1-propanol and 1-butanol in n-C8, n-C10, n-C12 , n-C14 and n-C16 alkanes) (školitel: doc. V. Dohnal)

1993

Barošová M.: Měření limitních aktivitních koeficientů metodou rovnovážného přístroje (školitel: Ing. D. Fenclová )
Bezus J.: Studium asociace karboxylovych kyselin metodou IČ spektroskopie (školitelé: Ing. I. Malijevská, Ing. M. Bureš)
Cimr M.: Isomerisace C8 alkanů (školitel: prof. R. Holub)
Harazinová J.: Botnání a adsorpce na polyetylénových membránách v binárních roztocích uhlovodík - alkohol (školitelé: doc. L. Bartovská, doc. M. Šišková)
Kratochvílová K: Stanovení rovnováh kapalina - pára metodou "head space analysis" (školitel: doc. V. Dohnal)
Mazánek J.: Experimentální stanovení rozpustnosti plynů ve vodných roztocích (školitel: doc. J. Matouš)
Popelka A.: Dělení kapalných organických směsí metodou pervaporace (školitelé: doc. M. Šípek, Ing. V. Hynek)
Prokeš T.: Použití nekonvenčního směšovacího pravidla k popisu rozpustnosti uhlovodíků ve vodě (školitel: doc. P. Voňka)
Smolová H.: Korelace výparných tepel čistých látek (školitel: doc. V. Svoboda)
Wodinský D.: Tepelná kapacita kapalin - kompilace a korelace (školitel: doc. V. Růžička)
Ziková M.: Kritická kompilace literárních dat o stavovém chování kapalnýchlkanolů v řadě od methanolu po 1-dekanol (školitel: doc. I. Cibulka)
Čejka D.: Měření tepelných kapacit kapalin (školitel: doc. V. Svoboda)

1992

Hauge B.: Limiting activity coefficients at infinite dilution (školitel: doc. V. Dohnal)
Jech P.: Můstková funkce směsí tuhých koulí (školitel: Ing. R. Pospíšil)
Kratochvíl D.: Pervaporace - membránové dělení kapalných směsí (školitel: doc. M.Šípek)
Popel Z.: Databázový literárně - archivační a referenční subsystém LARS (školitel: doc. P. Chuchvalec)

Aktualizováno: 10.2.2015 11:53, Autor: Daniel Ondo

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi