Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → Věda a výzkum → Přístrojové vybavení
iduzel: 13616
idvazba: 16295
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 03:35:02
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13616
idvazba: 16295
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ufch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda_a_vyzkum/pristrojove_vybaveni'
iduzel: 13616
path: 8548/11349/11351/11354/11643/13616
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístrojové vybavení

označení přístroje

výrobce (země)

použití přístroje

stručná charakteristika

kontaktní osoba

Diferenciální permeametr

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

měření propustností plynů a par plochými polymerními membránami

přístroj s automatickým sběrem dat

doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.

Diferenciální průtokový permeametr

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

stanovení koeficientů propustnosti a difúze nasycených a nenasycených par organických čistých látek a jejich směsí v plochých polymerních membránách

aparatura s automatickým sledováním a řízením procesu počítačem

Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

Aparatura pro měření sorpce par v membránách

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

měření sorpcí par organických látek v polymerech

aparatura s optickým snímáním prodloužení křemenné spirály McBainových vážek pomocí kamery

doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.

Skleněná aparatura pro měření sorpce par v membránách

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

měření sorpcí par organických látek v polymerech

aparatura s měřením prodloužení křemenné spirály McBainových vážek pomocí kathetometru

Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

Vakuová pervaporační aparatura

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

membránové dělení kapalných binárních směsí

 

doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.

Manometrický permeametr

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

umožňuje stanovit koeficienty propustnosti a difuze plynů skrze málo propustné ploché (polymerní) membrány při teplotě 25 °C a při atmosférické tlaku

 

Ing. Ondřej Vopička

Tensiometr Lauda TD1

LAUDA (SRN)

měření povrchového napětí kapalin metodou odtrhávání prstence (teplotní interval 10-60 °C)

komerční přístroj doplněný termostatem

Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.

Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.

Tensiometr Lauda MPT2

LAUDA (SRN)

měření povrchového napětí kapalin metodou maximálního přetlaku v bublině (teplotní interval 0-60 °C)

komerční přístroj doplněný termostatem

Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.

Skleněný kapilární tensiometr

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha

měření povrchového napětí kapalin (teplotní interval 20-50 °C)

Kapilární tensiometr vyrobený podle popisu v literatuře ve spojení s termostatem

Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.

Kapkový tensiometr

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

Vyhodnocení povrchového napětí z charakteristických rozměrů visící kapky odečtených z jejích digitalizovaných snímků. Smáčecí úhel je vyhodnocen z digitalizovaného snímku přisedlé kapky na pevné podložce ze studovaného materiálu

stojan a termostatovací cela vlastní konstrukce, které jsou doplněny stereomikroskopem Olympus a fotoaparátem Olympus SP-350; Vyhodnocení snímků je prováděno pomocí PC za použití specializovaného vyhodnocovacího programu od firmy FTÅ

Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.

Ing. Alena Randová, Ph.D.

Viskozitodensimetr Stabinger SVM 3000

Anton Paar (Rakousko)

rotační viskozimetr kombinovaný s vibračním hustoměrem umožňující současné měření obou fyzikálních veličin

komerční přístroj

Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.

Vibrační hustoměr DMA 4100M

Anton Paar (Rakousko)

Využívá se při výuce pokročilého kursu

komerční přístroj

Dr. Ing. Pavel Vrbka

 

 

 

 

 

Skleněný kapilární viskozimetr + viskozitní stopky Schott

stopky od firmy Schott, viskozimetry komerční i vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha

měření viskozity kapalin kapilární metodou (teplotní interval 10-60 °C)

Klasický kapilární viskozimetr vyrobený podle popisu v literatuře ve spojení s termostatem a speciálními viskozitními stopkami, ve kterých je viskozimetr upevněn a doba poklesu hladiny je stanovena automaticky bez nutnosti dohledu

Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.

Ing. Alena Randová, Ph.D.

Optická aparatura k měření roztažnosti membrán

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

měření roztažnosti polymerních membrán v netěkavých kapalinách

Termostatovaná cela vlastního návrhu a konstrukce ve spojení s mikroskopem OPTIKA + digitální kamera OPTIKA

Ing. Alena Randová, Ph.D.

Interferometr + gravimetrické příslušenství pro stanovení preferenční a totální sorpce

ZEISS + vlastní know-how

Preferenční sorpce v polymerní membráně ponořené do kapalné směsi je stanovena z rozdílu počátečního a rovnovážného složení kapalné směsi obklopující membránu; totální sorpce je stanovena gravimetricky

komerční interferometr měřící rozdíl indexu lomu doplněný analytickými vahami a rovnovážnými nádobkami na přípravu vzorků

Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.

Tloušťkoměr

MAHR

Elektronické indukční měření posuvu čidla

komerční elektronický přístroj Mahr 2000 umožňující měření až s přesností 0,003 mm

Ing. Alena Randová, Ph.D.

Automatizovaná aparatura pro velmi přesné měření hustoty kapalin v širokém intervalu teploty a tlaku

Vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

Velmi přesná měření hustoty zředěných vodných roztoků v teplotním intervalu 25 až 300°C a tlacích do 30 MPa, jejichž výsledky se používají pro vyhodnocení parciálních molárních objemů

Průtočný vibrační hustoměr vlastní konstrukce s příslušenstvím (termostaty, tlaková linka, automatické dávkování vzorků, měření teploty a tlaku, řízení aparatury a snímání dat do počítače)

doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.

Stanice pro kalibrace teploměrů

Vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Automatic Systems Laboratories Ltd. (V.Británie) +Hewlett-Packard (USA)

Kalibrace teploměrů do 250°C, spodní mez 50°C při použití olejové lázně, 20°C pro vodní lázeň.

Sestava: most ASL F300 (Automatic Systems Laboratories Ltd., UK), HP 34970A multimetr (Hewlett-Packard, USA) s jednotkou pro sběr dat, kapalinový přepadový termostat ASL LU300, sada kalibrovaných teploměrů, aparatura pro realizaci trojného bodu vody.

doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.

Vibrační hustoměr s celou pro měření rychlosti zvuku v kapalinách DSA 5000

Anton Paar, Rakousko

Velmi přesná měření hustoty a rychlosti zvuku při atmosférickém tlaku v rozsahu teplot 0 až 70°C. Měřená data doplňují měření na vysokoteplotním vysokotlakovém vibračním hustoměru vlastní konstrukce.

Komerční přístroj složený z vlastního přístroje DSA 5000 a automatického dávkovače vzorků (24 pozic)

doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.

PC Cluster Návod

 

počítačové experimenty a simulace

276 + 256 jader, 7 GPU

Prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.

Spalovací kalorimetr Parr 1351

Parr Instrument Comp. (USA)

Využívá se při výuce základního kursu (posluchačské laboratoře) ke stanovení spalné enthalpie.

komerční přístroj

Dr. Ing. Pavel Vrbka

Vibrační hustoměr DMA 45

Anton Paar (Rakousko)

Využívá se při výuce základního kursu

komerční přístroj

Dr. Ing. Pavel Vrbka

UV/VIS Spektrofotometr Varian Cary 50 Bio

Varian (USA)

Využívá se při výuce základního kursu (posluchačské laboratoře). Spektrofotometr je součástí aparatury ke stanovení rychlostní konstanty chemických reakcí doprovázených barevnou změnou.

komerční přístroj

Doc. Ing. Karel Řehák, CSc

Polarimetr P 1000

  1. Kruess Optronic (SRN)

Využívá se při výuce základního kursu (posluchačské laboratoře). Polarimetr je součástí aparatury ke stanovení rychlostní konstanty chemických reakcí doprovázených změnou optické otáčivosti. Je doplněn temperovanou polarimetrickou trubicí Schmidt & Haensch.

komerční přístroj

Dr. Ing. Pavel Vrbka

Parní osmometr Knauer

Knauer (SRN)

Parní osmometr využívaný k výukovým účelům.

komerční přístroj

Dr. Ing. Pavel Vrbka

Ebuliometrická aparatura

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Hewlett-Packard (USA), Texas Instruments (USA) a Lauda (SRN)

ke stanovení limitních aktivitních koeficientů

sestava: dvojice ebuliometrů v komparativním uspořádání, křemenný teploměr Hewlett-Packard model 2801A, regulátor tlaku Texas Instruments 145, kryostat Lauda WKL 600

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Aparatura ke stanovení rovnováhy kapalina-pára

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Hewlett-Packard (USA), Texas Instruments (USA) a Lauda (SRN)

ke stanovení izobarické či izotermní rovnováhy kapalina pára (oblast atmosférických a subatmosférických tlaků) a limitních aktivitních koeficientů.

Sestava: cirkulační přístroj Gillespieova typu, křemenný teploměr Hewlett-Packard model 2801A, regulátor tlaku Texas Instruments 145, kryostat Lauda WKL 600.

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Aparatura ke stanovení rozpustnosti látek v kapalinách

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou ECOM (ČR), Laboratorní Přístroje (ČR) a DataApex (ČR)

ke stanovení rozpustnosti vysoce hydrofobních látek ve vodě (úroveň ppb)

Sestava: HPLC Ecom (vysokotlaká čerpadla Ecom LCP 4100 a Laboratorní přístroje HPP 5001, UV detektor Ecom LCD 2082, zpracování dat softwarem CSW Apex), generátorová LC kolona.

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Zařízení pro on-line přípravu směsí par těkavých látek s nosným plynem

Bronkhorst (Nizozemsko)

příprava plynných směsí pro kalibraci v plynové chromatografii a pro stanovení rovnováh kapalina-pára

komerční stavební jednotky doplněné částmi vlastní konstrukce

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Headspace dávkovač Turbomatrix HS-40

Perkin-Elmer (USA)

využívá se ve spojení s plynovými chromatografy ke stanovení limitních aktivitních koeficientů a rozdělovacích koeficientů plyn-kapalina

 

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Izotermní titrační kalorimetr VP-ITC

Microcal (USA)

Termochemická charakterizace komplexačních (inklusní komplexy, protein-ligand, polymer-surfaktant) a micelizačních reakcí ve zředěných roztocích, fázové diagramy

komerční přístroj

Ing. Daniel Ondo, PhD.

Směšovací mikrokalorimetr Calorimetry Science Corporation

CSC (USA)

ke stanovení směšovací enthalpie binárních směsí

komerční přístroj doplněný čerpadly Laboratorní přístroje HPP 5001 a mikrodávkovačem PHD 2000

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Vláknový UV Spektrometr Avantes

Avantes (Nizozemsko)

Spektrometr se využívá jako in-situ analytický nástroj pro sledování fluidních fázových rovnováh v oblasti vysokých zředění.

komerční přístroj

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Aparatury na měření limitních aktivitních koeficientů založené na studiu rovnováhy kapalina-pára

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatur jsou např. Hewlett - Packard (USA)

stanovení limitních aktivitních koeficientů metodami Inert gas stripping, destilační metodou, metodou Head-space analysis a dalšími

různé aparatury, kde jako analytický nástroj v off-line či in-line spojení slouží plynový chromatograf Hewlett-Packard 5890II

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Aparatury pro měření limitních aktivitních koeficientů čistě chromatografickými metodami

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatur jsou např. Agilent Technologies (USA)

stanovení limitních aktivitních koeficientů metodami GLC, Non-steady-state GLC, Relative GLC

Chromatograf Agilent Technologies 6890 Plus je modifikován ke stanovení limitních aktivitních koeficientů čistě chromatografickými metodami

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Měřič aktivity vody v netěkavých matricích

Decagon Devices (Pullman, USA)

Stanovení aktivity vody (rovnováhy kapalina-pára)

Komerční přístroj s vlastním měřícím software

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Vibrační hustoměr

DMA 5000 M s kuličkovým viskozimetrem

Lovis 2000 ME

Anton Paar (Graz, Rakousko)

Stanovení hustot a viskozit čistých látek a směsí

Komerční přístroje v tandemovém

uspořádání s automatickým dávkovačem

Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Aparatura pro měření rozpustnosti plynů

Vlastní konstrukce

měření rozpustnosti plynů v kapalinách do tlaku cca 5 MPa

měření rozpustnosti plynů v málotěkavých kapalinách, případně v polymerech

Doc. Ing. Karel Řehák, CSc

Plynový chromatograf Hewlett-Packard 6890

Hewlett-Packard (USA)

analytický nástroj v off-line spojení pro metody stanovení rovnováh kapalina kapalina

komerční přístroj

Doc. Ing. Karel Řehák, CSc

Aparatura pro měření rovnováhy kapalina-pára

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha

Měření rovnováhy kapalina-pára za nízkých tlaků

klasický cirkulační přístroj vyrobený dle informací v literatuře

Doc. Ing. Karel Řehák, CSc

KF coulometr pro stanovení obsahu vody

Metrohm

stanovení obsahu vody v nevodných systémech Karl-Fischerova coulometrickou titrací

komerční přístroj

Doc. Ing. Karel Řehák, CSc

Turbidimetrická aparatura pro stanovení rovnováhy kapalina-kapalina

vlastní konstrukce

Měření rovnováhy kapalina-kapalina zákalovou, nebo titrační metodou

Aparatura se skládá mj. z nizkoteplotniho termostatu Lauda s programátorem teploty, teploměru AP MKT 100, a multimetru Hewlett-Packard

Doc. Ing. Karel Řehák, CSc

Volumetrická aparatura pro stanovení rovnováhy kapalina-kapalina

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobcem komerční stavební jednotky aparatury je Lauda (SRN)

Měření rovnováhy kapalina-kapalina objemovou metodou

Aparatura je tvořena ponorným termostatem LAUDA E300 a soustavou byret upevněných v míchacím překlápěcím zařízení

Doc. Ing. Karel Řehák, CSc

Tepelně vodivostní kalorimetr SETARAM microDSCIIIa 

Setaram (Francie)

stanovení tepelných kapacit, entalpií a teplot fázových přechodů, směšovacích entalpií atd. Možnost provozu nejen ve vsádkovém, nýbrž i v průtočném režimu). Teplotní rozsah -20 °C až 100 °C.

Využití zejména v oblasti polymerního a farmaceutického průmyslu, v oblasti materiálového výzkumu, biologické aplikace atp.

doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.

doc. Ing. Michal Fulem, Ph.D.

Physical Property Measurement System

Quantu Design (USA)

stanovení tepelných kapacit, elektrotransportních a magnetických vlastností netěkavých vzorků v rozsahu od 2 K do 300 K (mag. pole až 9 T),

Využití zejména v oblasti materiálového výzkumu.

doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.

prof. Dr. Ing. David, Sedmidubský (ústav 101)

prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. (ústav 126)

Ing. Přemysl Fitl, Ph.D. (ústav 444)

Aparatura pro stanovení tlaku nasycených par statickou metodou STAT6

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

stanovení tlaku nasycených par statickou metodou. Teplotní rozsah -40 °C až +40 °C, tlakový rozsah 0,5 Pa až 1300 Pa.

Vlastní konstrukce; vvybavená kapacitančními měrkami MKS Baratron 69011TRA a 69001TRA,

doc. Ing. Michal Fulem, Ph.D.

doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.

Aparatura pro stanovení tlaku nasycených par statickou metodou STAT8

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha

stanovení tlaku nasycených par statickou metodou. Teplotní rozsah 0 °C až +90 °C, tlakový rozsah 1 Pa až 1300 Pa.

Vlastní konstrukce; vvybavená kapacitančními měrkami Edwards Barocel 659

doc. Ing. Michal Fulem, Ph.D.

doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.

Diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000

TA Instruments (USA)

stanovení tepelných kapacit, entalpií a teplot fázových přechodů, teplot skelných přechodů , čistot atd..Teplotní rozsah -90 °C až 600 °C

Komerční přístroj. Využití zejména v oblasti polymerního a farmaceutického průmyslu, v oblasti materiálového výzkumu atp.

doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.

doc. Ing. Michal Fulem, Ph.D.

Aparatura pro termální analýzu

vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Lauda (SRN) a Hewlett-Packard (USA)

měření křivek chladnutí a ohřevu v teplotním intervalu -75 - 100 °C, z kterých se vyhodnocují podoby fázových diagramů pro systémy s kondenzovanými fázemi a   počítají odchylky od ideálního chování

Cela vlastní konstrukce ve spojení s kryostatem Lauda RL6CP, platinovým teploměrem a multimetrem. Vše je doplněno počítačovým snímáním primárních experimentálních dat

Dr. Ing. Pavel Vrbka

 

Aktualizováno: 16.2.2016 17:22, Autor: Daniel Ondo

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi